สมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด
 2. กรอกข้อมูลผ่านทางลิ้งที่ให้ไว้ คลิกที่นี่
 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กด ส่ง และรอตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินจากอีเมลล์ หรือปริ้นจาก โหลดเอกสาร
 4. นำใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป *อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม*
 5. นำส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
 6. ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 สอบข้อเขียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา ความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น สังคม และเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน
 7. หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางวิทยาลัยฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียน และวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ฉะนั้น กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามประกาศก่อนการสมัครและชำระเงิน

***รับสมัครออนไลน์เท่านั้น***

ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

นางสาวสิรินันท์ เจริญผล

ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย

 1. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ด้านหลัง เขียนชื่อ - นามสกุล

"เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบ"