อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ยืนยันการเข้ารับการอบรมฯ โดยการชำระค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 14,000 บาท โดยคลิกดาวน์โหลดแบบชำระค่าลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย และนำไปชำระผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรมฯ

ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน

ทั้งนี้ หากวิทยาลัยฯ ตรวจพบว่าเอกสารทางการศึกษาและหลักฐานการตรวจร่างกาย ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมฯ หรือเอกสารอื่นๆ เป็นเท็จ วิทยาลัยฯ จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้

งานบริการวิชาการแก่สังคม

โทรศัพท์ 0-2540-6500-4 ต่อ 2562

มือถือ 085-018-4040

E-mail : sirinan@bcnnv.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 รามอินทรา กม.12 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 0-25406500 อีเมล์ info@bcnnv.ac.th