วิธีการสมัครและจัดส่งเอกสาร

1. กรอกใบสมัครผ่านระบบ PIMTIS ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.bcnnv.ac.th ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

2. ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ และหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

3. พิมพ์ใบสมัครและเอกสารตามข้อ 1. และ 2. พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ วงเล็บมุมซอง “สมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ”

4. วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.bcnnv.ac.th และ ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือทางแอปพลิเคชัน Mobile Banking ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์ นพรัตน์วชิระ เลขที่บัญชี 074-0-10624-4 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562

5. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาที่

(1) อีเมล nurse-case-dt@bcnnv.ac.th หรือ

(2) ไลน์ (สแกน QR Code ทางด้านขวา)

ตั้งแต่วันที่

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ PIMTIS ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรง

2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามคุณวุฒิของผู้สมัคร (ใบรับรองคุณวุฒิไม่สามารถใช้แทนได้)

3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6. หนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากผู้บังคับบัญชา

7. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว สวมชุดปกติขาวหรือชุดพยาบาลจำนวน 3 รูป ถ่ายพร้อมกันไม่เกิน 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1. ดร.สุชีวา วิชัยกุล โทรศัพท์ 086-401-7617

2. อาจารย์สิริลักษณ์ ศรีเศวต โทรศัพท์ 096-931-5885


3. อาจารย์กัญชิตา เสริมสินสิริ

โทรศัพท์ 02-540-6500 ต่อ 2673

4. คุณจริยา แซ่หลิ่ม

โทรศัพท์ 02-540-6500 ต่อ 2341

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับหน่วยงานของรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับการลดหย่อนค่าลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

* ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด *

**ในภาคปฏิบัติที่แหล่งฝึกต่างจังหวัดให้ผู้เข้าอบรมเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม**หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

จำนวน 50 หน่วย


จำนวนผู้สมัครอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ

เปิดการอบรมวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้อง 603 - 604 (อาคารเรียน 2 ชั้น 6)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ