เตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าหอพัก

ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานตัว วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ