ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย (อ่านต่อ...)


คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

เพื่อความรวดเร็วในการยื่นขอรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัยจำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

กำหนดการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ภาพกิจกรรม

  • การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์