Carousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย อ่านต่อ...

  • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2564 อ่านต่อ...

  • กำหนดการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย อ่านต่อ...

คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

เพื่อความรวดเร็วในการยื่นขอรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัยจำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

Gallery

  • การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย

  • ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น