ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี อ่านต่อ...
  • กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย อ่านต่อ...
  • งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านต่อ...
  • สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 อ่านต่อ...


คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

เพื่อความรวดเร็วในการยื่นขอรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัยจำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ภาพกิจกรรม

  • การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์