ประเมินสมรรถนะ

รอบที่ 1 ปี2561

แบบประเมินเป็นไฟล์เอ็กเซล

ถูกส่งไปทางเมล์ของอาจารย์ทุกท่านแล้วนะครับ

เมล์ในเมล์แล้ว ใส่คะแนนประเมินให้ตรงกับรายชื่อที่ได้รับ

ช่องที่คลุมดำไม่ต้องใส่นะครับ


***คะแนนจะถูกบันทึกอัตโนมัติไม่ต้องส่งกลับครับ