งานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมให้วิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเป็นระบบ มีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน

ข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

Carousel imageCarousel imageCarousel image


1-2 กรกฎาคม 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประกันคุณภาพ (สบช.)

คู่มือประกันคุณภาพ (สกอ.)

คู่มือประกันคุณภาพ (วพบ.)

SAR สมศ.

SAR สภาการพยาบาล