ผลงานนวัตกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2564


จัดทำโดย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ชั้นปีที่4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เพื่อเป็นสื่อแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19