วารสารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช

แนะนำวารสารของวิทยาลัย

1ปก ฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

วารสารการพยาบาล สุขภาพเเละสาธารณสุข

Nursing, Health, and Public Health

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ISSN 2774-082X (Online)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข


ที่ปรึกษาฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

คณะกรรมการวารสารบทบรรณาธิการ.pdf

บทบรรณาธิการวัตถุประสงค์.pdf

วัตถุประสงค์


สารบัญฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

สารบัญ


2.เรื่องที่ 1 ฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจ ต่อระดับน้ำตาลในเลือด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก3เรื่องที่ 2 ฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบแบบวันเดียวกลับ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก


4เรื่องที่ 3 ฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชุมชนกึ่งเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก5เรื่องที่ 4 ฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการทรุดลงระหว่างรอตรวจของห้องตรวจศัลยกรรม กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก6เรื่องที่ 5 ฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวรและมีภาวะปอดอักเสบเนื่องจากโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19)7.คำเเนะนำฉบับที่1 ปีที่ 1.2565 REV เผยเเพร่.pdf

คำเเนะนำในการส่งบทความฉบับเต็ม.pdf

ฉบับเต็ม