เกี่ยวกับเรา

         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เดิมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (คำสั่งแต่งตั้ง พ.ศ. 2561) จากตัวแทนอาจารย์ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีหน้าที่ในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยของนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 


ต่อมาในปีพ.ศ. 2564 วิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้จัดตั้งศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำหน้าที่พิจารณารับรองโครงการวิจัยของนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในเครือข่าย ทั้งนี้ในช่วงแรกของการดำเนินงาน คณะกรรมการฯ ของวิทยาลัยฯ จะทำหน้าที่ในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยเฉพาะของนักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากร (อาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ) ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช


ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures, SOPs) ฉบับแรกขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับ "คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj Research Ethics Committee: BCNB-REC)" ได้รับการแต่งตั้ง และลงนามโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นำไปใช้พิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้ผู้วิจัยต่อไป