โครงสร้างบริหาร

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.กรกนก ลัธธนันท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายจเร ศรีมีชัย

งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

นางสาวมณีรัตน์ เทียมหมอก

งานพัฒนาระบบและกลไก

นางสาวปรีญานารถ ทองคำสุข

เลขานุการงานประกันคุณภาพ