ผลการประเมิน

รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน

  1. ปีการศึกษา 2557
  2. ปีการศึกษา 2558
  3. ปีการศึกษา 2559
  4. ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

  1. ปีการศึกษา 2557
  2. ปีการศึกษา 2558
  3. ปีการศึกษา 2559
  4. ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบัน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา