สำนักงานคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ