หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

รุ่นที่ 3

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาล

50 หน่วยคะแนน

หลักการและเหตุผล

การเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ โรค หรือการเป็นพิษ เป็นการเจ็บป่วยที่มีความรุนแรง และฉับพลัน เป็นภาวะคุกคามต่อชีวิต การช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบกับภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันเวลาจะมีโอกาสรอดชีวิตและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด จำเป็นต้องมีชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีขีดความสามารถในการช่วยชีวิตขั้นสูง พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินเป็นบุคลากรหลักในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital phase) ในแผนกฉุกเฉิน (Emergency Department) และในการส่งต่อ (Referral) ไปยังหน่วยรักษาที่มีขีดความสามารถเหมาะสม จะสามารถให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเฉพาะเจาะจงปลอดภัย และมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในฐานะเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ มีศูนย์กู้ชีพรับแจ้งเหตุและสั่งการ มีบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาลที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จึงได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะ ด้านเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ให้กับพยาบาลที่ประจำห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉินที่มีความรู้ ความสามารถในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ภาวะฉุกเฉินอยู่แล้ว ได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 4 มิติ ได้แก่ สมรรถนะทางกฎหมายและจริยธรรมในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน สมรรถนะทางคลินิกในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล และการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล สมรรถนะการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพทางด้าน การพยาบาลฉุกเฉิน

  2. เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมได้มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

  3. สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่าง ประสิทธิภาพ


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

  1. เป็นพยาบาลวิชาชีพ / อาจารย์พยาบาล และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  2. มีประสบการณ์การทำงาน / การสอนที่เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ปี


หมายเหตุ กรณีที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมไม่ถึง 40 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการอบรม

โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป