หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

รุ่นที่ 15

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาล

50 หน่วยคะแนน

หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ด้านศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีภารกิจหนึ่งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะและสมรรถนะของความเป็นครูต้นแบบ วิทยาลัยฯได้มีการพัฒนาหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนดและปรับปรุงการจัดการอบรมให้สอดคล้องกับผลการประเมินของผู้เข้าอบรมเสมอมา เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน และคงความเป็นครูต้นแบบที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านการสอน มีจิตสำนึกต่อการเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีตามเป้าหมายของหลักสูตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จึงดำเนินการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 15 เพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติเป็นครูต้นแบบที่มีความรู้ ความสามารถในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน มีคุณธรรม และจริยธรรมในการเป็นครูที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอนตรงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสภาการพยาบาลต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

2. เพื่อให้อาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ

3. เพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของสภาการพยาบาล


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทางการพยาบาลมาแล้ว หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี


หมายเหตุ กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมไม่ถึงจำนวน 20 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป