หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU)CNEU 16.5 คะแนน

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Practice in Newborn and Pediatric Critical Care”

(ประชุมออนไลน์) วันที่ 26 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ลงทะเบียน : 71 ยืนยันแล้ว : 18

ห้าม หน่วยงานราชการโอนเงินก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เนื่องจากใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนลงวันที่ปัจจุบันตามที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ

รูปแบบการจัดอบรม

ออนไลน์ Application Zoom จำนวน 300 คน

วันปิดลงทะเบียน

สิ้นสุดการรับสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 หรือเต็มจำนวนที่วิทยาลัยฯระบุ

วันที่จัดประชุม

วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565

ค่าลงทะเบียน

2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ห้าม หน่วยงานราชการโอนเงินก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เนื่องจากใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนลงวันที่ปัจจุบันตามที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ

ผู้ประสานงาน

อาจารย์วรางคณา อุดมทรัพย์ โทร. 0 2354 8241 ต่อ 3604

คุณจิตสุภา นิลประดิษฐ์ โทร. 0 2354 8241 ต่อ 3405 และ 0 2354 8244 โทร. 06 3361 0427

( เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น )

เอกสาร

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

วิธีการสมัคร

1. ลงทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ " ลงทะเบียน " ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังลงทะเบียนแล้ว 1 วันทำการ

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่ชัดเจน ทาง Email : bcnbangkok_as@bcn.ac.th

4. ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่หน้า " ตรวจสอบรายชื่อ " หลังจากท่านส่งหลักฐานมาแล้ว 1 วันทำการ

5. ก่อนวันประชุมจริง สำหรับผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ วิทยาลัยฯจะส่งรายชื่อ คู่มือการเข้าประชุม กำหนดการทดสอบระบบ และ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ไปทาง e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (หากต้องการเปลี่ยน e-mail โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)


หมายเหตุ

กรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมเกินกว่าจำนวนที่วิทยาลัยฯสามารถรับได้ วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ก่อน เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมประชุม และหากจำนวนผู้สมัครเข้าประชุมไม่ถึงตามเป้าหมายวิทยาลัยฯของดการจัดประชุมโดยวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป


วิธีชำระค่าลงทะเบียน

ห้าม หน่วยงานราชการโอนเงินก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เนื่องจากใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนลงวันที่ปัจจุบันตามที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ

การชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM และ Netbank เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เลขที่บัญชี 986-8-26777-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เงินรายได้สถานศึกษา

ค่าลงทะเบียน Online จำนวน 2,100 (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

* เนื่องจากการจัดประชุมวิชาการเป็นการจัดในปีงบประมาณ 2566 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนลงวันที่ปัจจุบันตามที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน และจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้