หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 19.5 คะแนน

ประชุมวิชาการ เรื่อง การอ่านคลื่นไฟฟ้าของหัวใจและการดูแลรักษาคลื่นไฟฟ้าของหัวใจที่ผิดปกติ

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565

จำนวนผู้ลงทะเบียนแบบ Onsite : 102 ยืนยันแล้ว : 28

จำนวนผู้ลงทะเบียนแบบ Online : 299 ยืนยันแล้ว : 132

ห้าม หน่วยงานราชการโอนเงินก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เนื่องจากใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนลงวันที่ปัจจุบันตามที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ


รูปแบบการจัดอบรม

1. Onsite ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพ จำนวน 80 คน

2. Online ผ่าน Application Zoom จำนวน 300 คน

วันปิดลงทะเบียน

สิ้นสุดการรับสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 หรือเต็มจำนวนที่วิทยาลัยฯ ระบุ

วันที่จัดประชุม

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2565

ค่าลงทะเบียน

1. Onsite ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย Version ใหม่ + กระเป๋า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

2. Online ผ่าน Application Zoom ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ห้าม หน่วยงานราชการโอนเงินก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เนื่องจากใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนลงวันที่ปัจจุบันตามที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ


ผู้ประสานงาน

อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์

โทร. 08 9488 8654 และ 0 2354 8241 ต่อ 3404

คุณจิตสุภา นิลประดิษฐ์

โทร. 0 2354 8241 ต่อ 3405 และ 0 2354 8244 โทร. 06 3361 0427

( เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น )

เอกสาร

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

วิธีการสมัคร

1. ลงทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ " ลงทะเบียน " ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังลงทะเบียนแล้ว 1 วันทำการ

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่ชัดเจน ทาง Email : bcnbangkok_as@bcn.ac.th

4. ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่หน้า " ตรวจสอบรายชื่อ " หลังจากท่านส่งหลักฐานมาแล้ว 1 วันทำการ

5. ก่อนวันประชุมจริง สำหรับผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ วิทยาลัยฯจะส่งรายชื่อ คู่มือการเข้าประชุม กำหนดการทดสอบระบบ และ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ไปทาง e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (หากต้องการเปลี่ยน e-mail โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)


หมายเหตุ

กรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมเกินกว่าจำนวนที่วิทยาลัยฯสามารถรับได้ วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ก่อน เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมประชุม และหากจำนวนผู้สมัครเข้าประชุมไม่ถึงตามเป้าหมายวิทยาลัยฯของดการจัดประชุมโดยวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป


วิธีชำระค่าลงทะเบียน

ห้าม หน่วยงานราชการโอนเงินก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เนื่องจากใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนลงวันที่ปัจจุบันตามที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ


การชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM และ Netbank เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เลขที่บัญชี 986-8-26777-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เงินรายได้สถานศึกษา

ค่าลงทะเบียน Onsite จำนวน 4,000 (สี่พันบาทถ้วน)

ค่าลงทะเบียน Online จำนวน 1,500 (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี