ประชุมวิชาการ เรื่อง

การจัดการศึกษาจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 จัดประชุมออนไลน์

CNEU 11.5 หน่วยคะแนน

หลักการและเหตุผล

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสำคัญมากในการประกอบวิชาชีพพยาบาล การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านจริยธรรมของผู้เรียน โดยกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ โดยวางแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะทางการพยาบาลที่สูงขึ้นและสามารถตอบสนองนโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและประเทศ สุนทรียศาสตร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้ในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการปฏิบัติกับมนุษย์นอกเหนือจากการมีองค์ความรู้และจริยธรรมแล้ว สุนทรียศาสตร์ก็เป็น “ศิลป์” ที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนด้านจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นความท้าทายของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากผลลัพธ์การเรียนรู้ มีความเป็นนามธรรม และต้องใช้วิธีการจัดการเรียนสอนที่สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกภายในของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักคุณค่าและสามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตกำหนด รวมทั้งมีสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามที่สภาการพยาบาลกำหนด ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จึงจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดเรียนการสอนด้านจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ให้กับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการและประชาชนได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับคุณค่า และความต้องการที่แท้จริง


กลุ่มเป้าหมาย

1) ผู้บริหารและผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 35 คน

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกจำนวน 32 คน

3) อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สังกัดวิทยาลัยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 150 คน

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 15 สถาบัน ๆ ละ 5 คน รวมจำนวน 75 คน

5) คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม จำนวน 8 คน

รวมจำนวน 300 คน


วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เข้าร่วมประชุมให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ทางการพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร

โทร 02-3548241 ต่อ 3408 หรือ 085-9083101

นางสาวสุวินันท์ อินทร์วิเศษ

โทร 02-3548241 ต่อ 3405

(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)


วิธีการสมัคร

ฟรีค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน QR Code

หรือ https://forms.gle/JARCdqV7T8BGiDoA8

หมายเหตุ

จำกัดผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เฉพาะวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (วิทยาลัยละ 1-2 คน เท่านั้น)