ฝึกอบรมระยะสั้น

โปรแกรมภาษาไทย

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล รุ่นที่ 11

ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

มีผู้รับการอบรม 22 คน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 93

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11

ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

มีผู้รับการอบรม 31 คน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึง ดีมาก ร้อยละ 84.52

หลักสูตรระยะสั้นโครงการพัฒนาวิชาการ : การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 -31 มีนาคม 2561 และวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561

มีผู้รับการอบรม 35 คน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมากร้อยละ 92.22

โปรแกรมภาษาอังกฤษ

การอบรมหลักสูตร Dialysis, Adult critical care nursing และ Perioperative nursing

ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

มีผู้รับการอบรม 20 คน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 88.57

การอบรมหลักสูตร Neonatal Critical Care Nursing และ Pediatric Critical Care Nursing

ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2561

มีผู้รับการอบรม 11 คน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 88.00