ประชุมวิชาการ

การจัดประชุมวิชาการ

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

ดำเนินการระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561

มีผู้เข้าร่วมประชุม 161 คน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 98.30

การจัดประชุมวิชาการ

เรื่อง Update on newborn management

ดำเนินการระหว่าง วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561

มีผู้เข้าร่วมประชุม 161 คน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 98.30