งานบริการวิชาการแก่สังคม

ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

วิทยาลัยฯดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้เพื่อลดความเครียดและป้องกันภาวะซึมเศร้าในชุมชน จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 90.66

โครงการนี้บูรณาการระหว่างโครงการรายวิชารายวิชาปฎิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตกับบริการวิชาการแก่สังคม มีกิจกรรม ดังนี้

- ดูแลสุขภาพตามช่วงวัยทั้งสุภาพกาย-จิต ด้านร่างกาย

- ดำเนินการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

- ให้สุขศึกษาตามโรคที่พบตามฤดูกาล

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต


ภาพกิจกรรม ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

ชุมชน ริมคลองสามเสน

งานบริการวิชาการแก่สังคมได้ดำเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และดำเนินกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

แก่สตรีในชุมชน มีสตรีในชุมชนเป็นแกนนำ สามารถให้ความรู้ ตรวจคัดกรองและลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมของสตรีในชุมชนได้

ตามแผนที่กำหนด และแกนนำสามารถคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยพบสตรีมีก้อนที่เต้านม จำนวน 2 รายและส่งต่อสตรีทั้ง 2 รายไปรับการรักษาต่อ

ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า นอกจากนั้น วิทยาลัยฯจัดให้มีการประกวดสตรีที่มีทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีรางวัล 5 รางวัล ผู้ชนะเลิศ

จะได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้กับอาสาสมัครของเขตราชเทวี

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 วัดมักกะสัน เมื่อสิ้นสุดโครงการมีการประเมินโครงการพบว่า ผลการประเมินความพึง

พอใจของสตรีที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 90.18

ภาพกิจกรรม ชุมชนริมคลองสามเสน