หน่วยการเียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ

หน่วยที่ 2 พันธุกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุในชีวิตปรระจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิกิริยาเคมี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าและอิเล้กทรอนิกส์เบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แสงและการมองเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ

นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนรู้จาก DLTV ด้านล่างนี้เลยค่ะ