DLIT โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

งานพัฒนา แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ส่งเสริมการนำสื่อ DLIT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เกี่ยวกับ DLIT

DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน

DLIT มี 5 รูปแบบ

1. DLIT Classroom

2. DLIT Resources

3. DLIT Digital Library

4. DLIT PLC (Professional Learning Community)

5. DLIT Assessment

จัดทำโดย งานพัฒนา แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ