ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

วิสัยทัศน์ :ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสัตหีบมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

อัตลักษณ์ : ประหยัด เก็บออม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

เอกลักษณ์ : รักการออม

ปรัชญา :   เรียนรู้เป็นเลิศ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์คุณธรรม

คำขวัญ :   5 ดี เรียนดี คิดดี พูดดี ทำดี สุขภาพดี

สีประจำโรงเรียน :   สีแดง-ดำ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นสะเดาอินเดีย

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อักษรย่: ส.บ.ห.

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านสัตหีบ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansattahip School

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านสัตหีบ

ตำบล: สัตหีบ

อำเภอ: สัตหีบ

จังหวัด: ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ :  20180

โทรศัพท์ :  0-3843-8501 โทรสาร :   038438995

ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2466

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:  50 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กม.

ตราสัญลักษณ์

อุณาโลม  หมายถึง ความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ห่วงวงกลมข้างล่าง หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของวัด บ้าน โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน

แสงสว่างรัศมี หมายถึง แสดงสว่างแห่งปัญญาอันนำไปสู่ความสุขความเจริญ

สีแดง คือ ความเข้มแข็ง ความสามัคคี

สีดำ คือ ความเสียสละ ความรัก ความบริสุทธิ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นสะเดาอินเดีย

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านสัตหีบ

เรียนรู้เป็นเลิศ เชิดชูสถาบัน        สร้างสรรค์คุณธรรมรู้รักและภักดี

ต่อองค์ราชาและองค์ราชินี               เชิดชูรู้ดีชาติศาสนา สถาบัน

ถิ่นศึกษาเราชาวดีสีแดงดำธรรมบาล        แหล่งรวมจิตใจช้านานเล่าเรียนสมานสามัคคี 

ได้บารมีพรของหลวงปู่อี๋                ทุกชีวีให้สุขประสานสมานกัน  

ถิ่นศึกษาแหล่งศักดิ์ศรีสร้างคนดีให้สังคม     เราบ้านสัตหีบชื่นชมสิ่งดีสะสมเต็มใจ