วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสัตหีบมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

พันธกิจ

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดกิจกรรมการเรียการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลคุณภาพคู่คุณธรรม

3. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

4. สร้างเสริมโอกาสในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน

5. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา

เป้าหมาย

ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสัตหีบมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

กลยุทธิ์

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมสนุบสนุนให้ครูและบุคลกรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในกลุ่มประชาคมอาเซียน