ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรอง วPA โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา.pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพศวีร์ นามมุงคุณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางนภาพร ยุทไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางยุวดี ทองสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธัญญา สุรวาทศิลป์
ตำแหน่ง ครู

นายปิติกิตร เฮ้าแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรุณี โสภา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา อุดม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรางคณา บุรณะสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกษศิรินทร์ ขุนสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรุณี งวงช้าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ