การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำงานการศึกษา และการดำเนินชีวิตประจำวันไปแล้ว การติดต่อสื่อการ หรือการสืบค้น ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้อย่างสะดวก สบาย นอกจากนักเรียนจะเป็นผู้ใช้บริการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว นักเรียนควรฝึกฝนตนเองให้สามารถสร้างแหล่งข้อมูล หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต นั้นคือนักเรียนต้องศึกษาการสร้าง และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อนำไปสร้างแหล่งข้อมูล ในระบบอินเทอร์เน็ต ให้ได้เว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วย ความรู้ ความสวยงาม และมีความสะดวกในการใช้งาน

การสร้างเว็บเพจ เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้าง และพัฒนาเว็บไซต์ โดยเฉพาะการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML จะเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเว็บเพจ จะทำให้นักเรียนสามารถอ่านชุดคำสั่งของภาษา HTML ได้อย่างเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น JAVA Script, PHP หรือสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Adobe Dreamweaver CS6 ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้ต่อไป