นางสาวจิตรา หวันบิหลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนัสรินทร์ ดือเร๊ะ

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนูไรดา ดอมะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมารียัม อาโละ

ครูชำนาญการ

นายอาฟิก มูลา

ครู

นางสาวฟิรดาว เจะนิ

ครู

นายอามัน สามะ

ครู

นางสาวรุสตี ดะละซู

ครูผู้ช่วย

นายมูฮำหมัด บินสามะ

ครูผู้ช่วย

นายสมหมัย หะยีมะลี

พนักงานราชการ

นางสาวญัมฮูรี บือซา

พนักงานราชการ

นางสาวฟัตฮีย๊ะห์ เจ๊ะเฮง

พนักงานราชการ

นางสาวนูรีซัน หะยีมะลี

ครูจ้างพิเศษ

นายหะมะ บือซา

วิทยากรสอนศาสนา

นายมายโซ เซ็ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอิสมะแอล วาเตะ

นักการภารโรง