กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือขั้นตอนการสมัคร KSP-e-Service

โปรแกรม L Teacher

ระเบียบการลา

ราชกิจจานุเบกษาการลาของข้าราชการ

กำหนดชั่วโมงปฏิบัติราชการ

คู่มือ ว21-2560 (ฉบับ สพฐ.)

ราชกิจจานุเบกษาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561

ว26-62-แบบประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว21-61-การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว20-58-หลักเกณ์และแบบประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้า-บรรจุก่อน 1 ต.ต.61

ว19-61-หลักเกณฑ์วิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว.8-62-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ว6-62-การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ - รักครู.com

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรัลรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562

โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)