กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือขั้นตอนการสมัคร KSP-e-Service

โปรแกรม L Teacher

ระเบียบการลา

ราชกิจจานุเบกษาการลาของข้าราชการ

กำหนดชั่วโมงปฏิบัติราชการ

คู่มือ ว21-2560 (ฉบับ สพฐ.)

ราชกิจจานุเบกษาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561

ว26-62-แบบประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว21-61-การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว20-58-หลักเกณ์และแบบประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้า-บรรจุก่อน 1 ต.ต.61

ว19-61-หลักเกณฑ์วิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว.8-62-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ว6-62-การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ - รักครู.com