งานบุคคล

รวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21

เกณฑ์ / วิธีการ / ระยะเวลา ในการเสนอขอรับรางวัลครู ในรอบปี

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง