Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
📢📢การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยาราชภัฏเพชรบุรี

📢📢การให้บริการการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📝📝 เอกสารTCAS ปี 2565
🎬🎬การบรรยาย TCAS ปี 2565 เลื่อนช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 28 นาที

📢📢ประชาสัมพันธ์โครงการ LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิตปี 2

📢📢โควตา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับ 4 ต.ค. - 10 พ.ย. 64

📢📢โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

📢📢 ทุนการศึกษาให้เปล่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
📢📢โครงการทายาทแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📢📢ประกาษรับสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา
📢📢โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
📢📢โควตามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง
📢📢คุณสมบัติผู้สมัครรอบที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

📢📢สอบแข่งขัเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล

📢📢มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021

📢📢 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพฤกษนวัตกรรม ปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢📢ารรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📢📢การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2565 มหาวิทยลัยราชภัฏนครปฐม (ตามความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียน MOU)

📢📢 การรับสมัครนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ปี2565


การรับสมัครคัดเลือกรอบโรงเรียน โควตา MOU docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA2O5_101orMhJVegfFLvKj96ZrnBl6KWxg6RxpjLGc4_pEw/viewform

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564