📢📢การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยาราชภัฏเพชรบุรี

📢📢การให้บริการการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📝📝 เอกสารTCAS ปี 2565
🎬🎬การบรรยาย TCAS ปี 2565 เลื่อนช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 28 นาที

📢📢ประชาสัมพันธ์โครงการ LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิตปี 2

📢📢โควตา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับ 4 ต.ค. - 10 พ.ย. 64

📢📢โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

📢📢 ทุนการศึกษาให้เปล่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
📢📢โครงการทายาทแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📢📢ประกาษรับสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา
📢📢โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
📢📢โควตามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง
📢📢คุณสมบัติผู้สมัครรอบที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

📢📢สอบแข่งขัเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล

📢📢มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021

📢📢 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพฤกษนวัตกรรม ปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢📢ารรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📢📢การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2565 มหาวิทยลัยราชภัฏนครปฐม (ตามความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียน MOU)

📢📢 การรับสมัครนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ปี2565


การรับสมัครคัดเลือกรอบโรงเรียน โควตา MOU docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA2O5_101orMhJVegfFLvKj96ZrnBl6KWxg6RxpjLGc4_pEw/viewform









แนะแนวการศึกษาต่อม.1และม.4ปีการศึกษา2565.pdf
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางลี่วิทยา 65.pdf

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าลูกบางลี่วิทยา เข้าร่วม กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่บางลี่วิทยา โดยมาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ชีวิตการเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆได้ซักถามข้อสงสัยและมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออย่างเหมาะสม ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนล่วงหน้าค่ะ

บริการติดตามผล Follow Up Service : ติดตามการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ