Welcome to Bangjanwittaya School

โรงเรียนบางจานวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

นางประวีณ์นุช วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบางจานวิทยา พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานโรงเรียนประชารัฐ


ประกาศโรงเรียนบางจานวิทยา

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563