Welcome to Bangjanwittaya School

โรงเรียนบางจานวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

นางประวีณ์นุช วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบางจานวิทยา พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานโรงเรียนประชารัฐ


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Facebook โรงเรียนบางจานวิทยาhttps://www.facebook.com/www.bangjan.ac.th/