การเรียนออนไลน์

จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา

ขั้นตอนการเข้าชั้นเรียน

1.ค้นหาแผนกวิชาหรือหลักสูตรของครูผู้สอน

2.เลือกครูผู้สอน


นายฐิรวัฒน์ ประสพสม

นายฐิติกร เอี่ยมแสงศรี

นายเกริก โพธิ์ตระกูล

นายจักรกฤษณ์ อ่วมแก้ว

นายสุทิน บัวประดิษฐ์

นายธนบดี วิรเศรษฐ์

นายทิวา คล้ายสุบรรณ

นายสุเมธ เลิศล้ำ

แผนกวิชาสามัญ

นางภาวิณี นิลวงศ์

นายศศิณัฐ มารศรี

นางสาวกาลัญญุตา ศักดิ์วิลาวัณย์

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสมบูรณ์ จตุรกูล

นายวิบูลย์ เบ๊ะกี

นายนิทัศน์ จำแนกยุทธ์

นางเตือนใจ รักซ้อน


นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง

นายฐิฏิพงญ์ ทรงศิรินายชาญชัย ศิริกระจ่าง

นายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง

นายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว

นางจันทนา พาณิชตระการกุล

นางภัคศรัณย์ภรณ์ สายแวว

นายอิศเรศ เฮงสุโข

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางจารุณี เบญจผลาพันธ์