กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

Carousel imageCarousel image

วีดีทัศน์การอบรมพัฒนาครู : โรงเรียนคุณธรรม โดย ศน.สมลักษณ์ รู้แผน

วีดีทัศน์การอบรมพัฒนาครู : โรงเรียนวิถีพุทธ โดย ศน.สมลักษณ์ รู้แผน

วีดีทัศน์ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

โดย ศน.พิชิต ขำดี

วีดีทัศน์พิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ "อ่านสัปดาห์ละเล่ม A Book A Week" โดย ศน.นชรพร ประมวลสุข