ภาพกิจกรรม ข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฝึกอาชีพ ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ให้สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ สอศ.

ข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และบริษัท Color Ocean จำกัด

ภาพกิจกรรม เข้าศึกษาดูงานเครือข่ายศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ๒ จังหวัดระยอง

และศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ประสานความร่วมมือการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ ณ โรงแรมศาลา บางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการฝึกงานหรือการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

📢 ประชาสัมพันธ์

.

-