หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

ครูกฤษณะ จั่นเพชร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : -

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ครูนคร กลิ่นกุหลาบ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

หน้าที่พิเศษ : -

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานอาคารสถานที่

ครูวิน ดอกสุทัศน์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมอุตสาหการ

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคคลากร

ครูอัญชลี ศรีทองใบ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมอุตสาหการ

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)

วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : เจ้าหนาที่ธุรการงานอาชีวศึกษาจังหวัดอางทอง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ครูพรพิมล อินโต

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเทา หลักสูตร 4 ปี

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล