การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้

โปรแกรมแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

เอกสาร/คู่มือโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบOffline

ดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรม

5. .NetFrameWork4.0 (32 bit) (64 bit ไม่ต้องลงตัวนี้)*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมฯ ***

***** หลังจากประชุมเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตรงนี้นะ *****