การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประเมินะัฒนาการในระดับโรงเรียน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน ครูวิชาการโรงเรียน ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ที่ทำหน้าที่จัดประสบการณ์ตามชุดกิจกรรมหรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา และบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ตามแบบบันทึกข้อมูล และจัดส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ตามรายการดังนี้