***โปรดอ่าน***

เรื่อง ขอให้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตนา 2019 (COVID - 19

ตามหนังสือที่แจ้งในระบบ Smart Area สพฐ.ขอให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตามแบบสำรวจที่ สพฐ.กำหนด ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรูแบบในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใด
>>> ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ 08-2356-8144

👉 ขณะนี้ สถานศึกษาอยู่ในระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 1/2564 การรายงาน สพฐ.ให้ยุติการรายงานชั่วคราว โดยให้โรงเรียนเริ่มรายงานใหม่อีกครั้งในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นต้นไป