ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของ สพป.อ่างทอง

สถิติข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง