Veileder trygt og godt leke- og læringsmiljø

Nye Asker kommune ønsker at alle barn skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring. Barnehager, skoler og SFO er viktige arenaer i barn og unges oppvekst og de ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert. Barnas trygghet og deres rett til et godt og trygt leke- og læringsmiljø er fastsatt i sentrale styringsdokumenter. Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelser i barnekonvensjonen, barnehageloven og opplæringsloven og formålet er å sikre hvert enkelt barn og ungdom et best mulig leke- og læringsmiljø.

Planen er blitt til gjennom et samarbeid mellom Hurum, Røyken og Asker kommune.

Kort beskrivelse av hvert nivå i arbeidet med trygt og godt leke- og læringsmiljø

Fremme trygge og gode leke- og læringsmiljø: En del av den ordinære pedagogiske praksisen i barnehagen og skolen. Universelle tiltak som komme alle barna til gode

Forebygge mobbing og andre krenkelser: Minske at risikoen for mobbing og andre krenkelser skjer. Lære seg hva man skal se etter.

Håndtere mobbing og andre krenkelser: Hvordan barnehagen og skolen oppdager, stopper og følger opp saker om mobbing og andre krenkelser

Lovgrunnlaget:

Overordnede planer og rammeverk:

Eksisterende planer/standarder:


Asker:

Hurum:

Røyken: