Om kompetanseplanen

Oppdrag

"Det skal utarbeides en overordnet kompetanseplan for tjenesteområde Oppvekst som skal bidra til å realisere de strategiske føringene og målene i kommuneplanen og temaplanene." 

Handlingsprogram 2021-2024, side 94

Kompetanseplanen for oppvekst inneholder alle kompetansehevingstiltak som er rettet mot ansatte i barnehager, skoler og virksomheter i Barn, familie og inkludering i Asker. Planen gis årlig på oppdrag til Seil Oppvekst fra Direktør for Oppvekst. 

Handlingsprogrammet for 2021-2024 inneholder prioriterte områder for tjenesteområdet. Innenfor disse områdene er det avgjørende at kompetansen videreutvikles og forsterkes. Kompetanseplanen skal ivareta perspektiv om 

Arbeidet med kompetanseplanen koordineres via en rådgiver på Seil og har jevnlig vært på høring til referansegrupper innenfor alle programområdene.

Utviklingsprosjekter

Felles for alle programområder

Bærekraftig utvikling med vekst på klima og miljø

I Asker kommune er det valgt seks bærekraftsmål som skal være satsingsområder frem til 2032. Disse er samarbeid for å nå målene, bærekraftige byer og samfunn, handling mot klimaendringene, god helse, god utdanning og innovasjon, digitalisering og næringsutvikling.  Sammen med de andre tjenesteområdene i kommunen, har oppvekst ansvar for at kommunen når bærekraftsmålene. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen må ses i sammenheng med Asker kommunes bærekraftsmål. Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet 2020 gir rammer og muligheter for arbeidet med bærekraftig utvikling. Det er viktig at undervisning for bærekraftig utvikling bidrar til fremtidshåp og gir barn og unge reelle handlingsalternativ og mulighet til å bidra. Skoleåret 2021/2022 vil alle barneskolene få mulighet til å delta i prosjektet Grønne klasserom, og vi vil pilotere Matvinn-prosjektet med Framtiden i våre hender i noen barnehager og skoler. Et eget prosjekt på Bærekraftsidebanken, initiert av barnehager i Asker, vil starte opp høsten 2021.

Barn og unges rett til medvirkning er et viktig prinsipp i arbeidet med bærekraftig utvikling.  For skoleåret 2021/2022 vil oppvekst samarbeide med de andre tjenesteområdene i kommunen for å realisere temaplan for medborgerskap.  Her vil oppvekst blant annet bidra med to utviklingsprosjekt i samarbeid med INCLUDE - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling. Kontaktperson fra oppvekst er Mari Ugland Grønstøl.


Inkludering for alle

Et av de prioriterte områdene i Handlingsprogrammet er trygt og inkluderende leke- og læringsmiljø. Som en del av denne prioriteringen, er det inngått et flerårig forskningssamarbeid med Naturfagsenteret. Hensikten er å sikre at alle barn og unge opplever mestring og progresjon i læringsarbeidet. I første fase skal det utvikles en modell for inkluderende praksis for læringsarbeidet i skole, i tråd med LK20. Denne modellen utvikles sammen med ansatte i barnehagene, skolene, PPT og andre relevante samarbeidspartnere. Midler til dette arbeidet er tildelt via Desentralisert kompetanseutvikling og Kompetanseløftet. Leder av arbeidsgruppen er  Christine Bakken (PPT). Dette utviklingssamarbeidet er et delprosjekt under kommunens satsing på Kompetanseløftet, ledet av Gyri Esmann (BFI).


Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM) og barnehagens innsatsteam mot mobbing (BIM)

I Handlingsprogrammet er det beskrevet at hver skole skal opprette et innsatsteam mot mobbing. Dette gjøres i samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hensikten med innsatsteamene er at hver skole skal besitte kompetanse i å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Midler til dette arbeidet er tildelt via Desentralisert kompetanseutvikling over to år. Kontaktperson er Tone Tveit Rosenlund.

Les mer om SIM-opplæring pulje 2 og SIM-nettverk (pulje 1).

Med innføringen av nytt kapittel VIII i barnehageloven fra 01.01.2021 innføres det tydeligere og strengere regler som skal sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. I Handlingsprogrammet står det: 

"Alle barn har tilgang til barnehage av god kvalitet som bidrar til trygghet, utvikling og læring, og som forbereder barna til å begynne i grunnskolen."

Med utgangspunkt i lovendring i barnehageloven og Handlingsprogrammet utvikles og organiseres BIM (Barnehagen innsatsteam mot mobbing)  i samarbeid mellom Asker kommune og Læringsmiljøsentret i Stavanger. Midler til dette arbeidet er tildelt via regional kompetanseutvikling og gjelder i første omgang for barnehageåret 2021/22. BIM organiseres i to puljer, à fem samlinger, for at det i størst mulig grad skal være tilgjengelig og mulig å delta for så mange som mulig at våre totalt 106 barnehager å delta. Kontaktperson er Trude Kroken.

Les mer om BIM i askerbarnehagene her.

Barnehage

BIM - Barnehagens innsatsteam mot mobbing

Med innføringen av nytt kapittel VIII i barnehageloven fra 01.01.2021 innføres det tydeligere og strengere regler som skal sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. I Handlingsprogrammet står det: 

"Alle barn har tilgang til barnehage av god kvalitet som bidrar til trygghet, utvikling og læring, og som forbereder barna til å begynne i grunnskolen."

Med utgangspunkt i lovendring i barnehageloven og Handlingsprogrammet utvikles og organiseres BIM (Barnehagen innsatsteam mot mobbing)  i samarbeid mellom Asker kommune og Læringsmiljøsentret i Stavanger. Midler til dette arbeidet er tildelt via regional kompetanseutvikling og gjelder i første omgang for barnehageåret 2021/22. BIM organiseres i to puljer, à fem samlinger, for at det i størst mulig grad skal være tilgjengelig og mulig å delta for så mange som mulig at våre totalt 106 barnehager å delta. Kontaktperson er Trude Dorthea Kroken.

Les mer - askerbarnehagene


Pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HiNN)

Vi ønsker å  fortsette den viktige jobben med å løfte profesjonen samt sørge for et likeverdig barnehagetilbud hvor pedagogiske utviklingsarbeid er i fokus. Kontaktperson er Trude Dorthea Kroken

Mer informasjon kommer - blir fortløpende oppdatert


Pedagogisk støtteteam

Spesialpedagogisk tjeneste til førskolebarn har i samarbeid med PP-tjenesten opprettet pedagogiske støtteteam som skal være mye tilstede i barnehagene og tilby veiledning og kompetanseheving. Det er som en del av Kompetanseløftet (2021-2024) inngått et samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HiNN) for å evaluere og videreutvikle dette tilbudet. HiNN vil også bidra med å gi økt veilederkompetanse til støtteteamene. Kontaktperson er Gyri Esmann

Les mer - askerbarnehagene


Nærværsprosjekt - samarbeid med NAV

I samarbeid med NAV arbeidslivssenter, kommunens hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har kommunalsjef for barnehage igangsatt et felles nærværsprosjekt, fra 2021 til 2023. Inkludering og involvering av de ansatte, lederutvikling samt etablering av nærværsgrupper i barnehagene,  er en viktig forutsetninger for at vi sammen skal lykkes med å øke nærværet i den enkelte barnehage. Kontaktperson er Bodil Moe

Les mer - askerbarnehagene


Standard for et trygt og godt barnehagemiljø

Lovendring i barnehageloven pr 010121 handler om at alle barn har rett til et trygt og god barnehagemiljø. I etableringen av askerbarnehagene som et kvalitetsbegrep, skal det utarbeides en felles standard med tydeliggjøring  av hvordan vi skal sørge for nettopp det: Et trygt og godt barnehagemiljø! Standarden er på høring til alle barnehagene i kommunen. Høringsfristen er 10. mai 2022. Kontaktperson er Hege Oshaug

Les mer - askerbarnehagene


Askerbarnehagene

Askerbarnehagene er, og vil være, i konstant utvikling med faglig oppdatert kunnskap, kompetanse og praksis. Sammen skaper vi askerbarnehagene til høykvalitetsbarnehager. 

Summen av de pedagogiske utviklingsprosjektene innenfor barnehage dette året (som nevnt på denne siden) vil utgjøre innholdet i kvalitetsbegrepet; askerbarnehagene. Kontaktperson er Trude Dorthea Kroken

Les mer - askerbarnehagene


Barn, familie og inkludering

Optimaliseringsprosjektet

Prosjektets mandat er knyttet til at det skal gjennomføres en systematisk kartleggingen av alle tjenestene i Barn, familier og inkludering (BFI). Det skal gis en anbefalt prioritering av den faglig retningen, kompetanse og metoder for tjenesteområdet og danne grunnlaget for både lokalisering og bemanning av de ulike tjenestene. Oppdraget er et tverrgående prosjekt som har stor betydning for både skoler, barnehager og innbyggere. Prosjektet skal også samarbeide tett med prosjektet Kompetanseløftet for skoler og barnehager. Her kan du lese mer om prosjektet. Kontaktperson er Robert Jensen.


Etablering av barnebolig - Avlastning og omsorgstjenester til barn og unge

Prosjektet er knyttet til politisk vedtak der det skal etableres kommunal barnebolig med inntil 6 plasser. Målgruppen er barn med nedsatt funksjonsevne og som i tillegg har en sammensatt og kompleks problematikk.

Prosjektet er forankret i programområdet Barn, familie og inkludering, virksomhetsområde Avlastning og omsorg.


PIRM - Inkludering og mangfold

Prosjektet PIRM (Supported parenting intervention for minorities and families with refugee background) skal:

I prosjektet skal vi gjennomføre 2 ICDP og 2 DUÅ (de utrolige årene)-grupper i løpet av perioden. Prosjektet er et samarbeid mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) og de tre andre regionale kunnskapssentrene RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Ansatte får veiledning, får erfaring med DUÅ, tilgang til faglig nettverk.


Prosjekt likeverdige tjenester - Barne- og familietjenesten (BFT)

Prosjektet og innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet skal benyttes i det pågående harmoniseringsarbeidet for å styrke og utvikle helsestasjons- og skolehelse-tjenesten. Prosjektet vil ha fokus på å oppdage og følge sårbare og utsatte gravide, barn og familier, uavhengig av hvor i kommunen de bor. Folkehelseutfordringene i nye Asker kommune er blitt større og mer sammensatte. BFT har som mål at alle våre innbyggere skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester og harmoniseringsarbeidet vil pågå fra 2021 til 2023.


Tidlig Inn - Opplæringsprogram for ansatte i BFT

Fra og med 2022 vil KO-RUS gjennomføre et opplæringsprogram over seks dager. Opplæringsprogrammet inneholder blant annet bruk av ulike kartleggingsverktøy, gjennomføre den gode samtalen med foreldre, tema rus og psykisk helse, evaluering av samhandling med barnehage/skole og innspill til utviklingsarbeid. Det er avdelingsledere i helsestasjonene nord og sør som koordinerer dette arbeidet. 


Barnevernsreformen - Barneverntjenesten

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022.

Asker barnevern har iverksatt et prosjekt og arbeidsgruppe som skal forberede og legge til rette for at Asker kommune får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov. Les mer om barnevernsreformen (bufdir.no) her.


DigiBarnevern - Barneverntjenesten

DigiBarnevern består av to prosjekter, ett kommunalt og ett statlig prosjekt. Prosjektet skal jobbe for å forbedre det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger. Asker kommune, KS og fem andre kommuner representerer den kommunale gruppen. Den kommunale delen av DigiBarnevern skal levere kunnskaper til:


Les mer om DigiBarnevern (ks.no) her. 


Etablering av ambulerende team - Avlastning og omsorgstjenester til barn og unge

Prosjektet er knyttet til opprettelse av ambulerende tjenester, hvor lovpålagte helse- og omsorgstjenester ytes i barnets hjem. Tjenestene er omfattende, sammensatte og krever individuell tilpasning. Til stillingene i Ambulerende team er det et krav om helsepersonell med høy faglig spisskompetanse. Prosjektet og en etablering av Ambulerende team innebærer at Asker Kommune er mer robust og bedre forberedt for å ta imot barn og unge som er utskrivningsklare fra sykehus til kommunen.


Skole og SFO

Aktive lokalsamfunn

Gjennom Aktive Lokalsamfunn samarbeider skolene med det lokale idrettslaget og andre lokale aktører for å legger til rette for aktiviteter og sosial fellesskap for barn og unge. Hensikten er å sammen styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivået for barn og unge. 

Se mer om Aktive Lokalsamfunn - sammen om barna samling! Kontaktperson er Morten Håland.

 

Innføring av nytt læreplanverk - LK20

Asker kommune  samarbeider med Universitetet i Oslo (avd. Fiks) og Høgskolen i Innlandet (avd. Sell) i arbeidet med læreplanforståelse. Arbeidet  organiseres i ledersamlinger, nettverk og i utviklingsarbeid på skolene. Det er og utarbeidet anbefalte planleggingsverktøy, en eksempelbase og en delingsarena for lærere askerskolen. Dette skal bidra til felleskap og samarbeid for å nå målene knyttet til innføring av læreplan.

Det legges vekt på en praksistilnærming knyttet til  både faglig og sosial læring. Alle læringsløyper, lærende nettverk, kurs og veiledning i kompetanseplan knyttes derfor tett til innføring av ny læreplan med en praktisk-metodisk vinkling. I dette arbeidet samarbeider Senter for innovasjon og læring med NMBU, Matematikksenteret, Naturfagssenteret, Skrivesenteret og Læringsmiljøsenteret UiS. Les mer om innføringen av læreplan i askerskolen. Kontaktperson er Arne Bergan.


Forskningsprosjekt digital læring og pedagogisk utviklingsarbeid

Askerskolen har sammen med et forskningsteam fra Universitetet i Agder, Nifu og UiO (TIK-senteret)  fått 6,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å utvikle og forske på pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til innføring av 1:1 Chromebook i skolene. Det pedagogiske utviklingsarbeidet vil kommende skoleår omhandle metodisk bruk av digitale verktøy og innføring av ny læreplan. Tilbudet organiseres som læringsløyper, som er skoleomfattende utviklingsarbeid over tid med støtte fra rådgivere på Seil. Forskningsarbeidet går ut på at man skal kartlegge hva som hemmer og fremmer pedagogisk utviklingsarbeid i skoler med 1:1-dekning.  Les mer om læringsløypene og forskningsprosjektet. Vårt tilbud i Kompetanseplanen: Læringsløyper - Metodisk bruk av digitale verktøy
Kontaktperson er Arne Bergan.


Programmering og algoritmisk tenkning

Programmering er en del av den nye læreplanen og er direkte omtalt i fagene matematikk, naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Programmering handler både om konsepter, metodikk og didaktikk, og den algoritmiske tenkeren beskriver godt hva programmering i grunnskolen går ut på. Algoritmisk tenkning er en problemløsningsmetode. Siden dette for mange lærere er et nytt fagområde, er det et stort behov for kompetanseheving. I askerskolen har vi derfor to tilbud for dette: 1) Programmering 3-7 og 2) Programmering 5-10. Kontaktperson er Karoline Svensli.


Les / skriv og begynneropplæring

Å lære et fag innebærer å kunne lese, skrive og utrykke seg muntlig på en faglig relevant måte. I arbeidet med å styrke kompetansen i disse grunnleggende ferdighetene, samarbeider Asker kommune kommende skoleår med NTNU Skrivesenteret gjennom to lærende nettverk 1) Les/skriv 1-2  og 2) Les/skriv 3-7.  Med mål om en styrket begynneropplæring, tilbyr vi i tillegg nettverket Matematikk 1-2, dette i samarbeid med NTNU Matematikksenteret.  

For begynneropplæringen  utarbeides en standard for lese- og skriveopplæring. Denne har som mål å sikre elevene i askerskolen en inkluderende, systematisk opplæring bygget på nyere forskning, og som skaper engasjement for lesing og tekstskaping. Arbeidet ledes fra Seil i samarbeid med en gruppe lærerspesialister og PPT. Kontaktperson er Nina Dahl.


Standard for underveisvurdering

Seil Oppvekst og Kvalitet og forvaltning arbeider på oppdrag fra kommunalsjef for grunnskole med å utarbeide en standard for underveisvurdering i askerskolen. Standarden sees i sammenheng med implementering av LK 2020, og en videreføring av innsatsområdet Harmonisering i HP. Standarden tar utgangspunkt i kravene i lov, forskrift og læreplan og viser hvordan dette kan gjennomføres i praksis på skolene. Standarden og utredningsarbeidet inngår i arbeidet med temaplan grunnskole. Kontaktperson er Elin Schønberg Røe.


Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM) 

I Handlingsprogrammet er det beskrevet at hver skole skal opprette et innsatsteam mot mobbing. Dette gjøres i samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hensikten med innsatsteamene er at hver skole skal besitte kompetanse i å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Midler til dette arbeidet er tildelt via Desentralisert kompetanseutvikling over to år. Kontaktperson er Tone Tveit Rosenlund.

Les mer om SIM-opplæring pulje 2 og SIM-nettverk (pulje 1).

Styringsdokumenter

Om Oppvekst

Tjenesteområde Oppvekst har 54 virksomheter med totalt 3373 årsverk fordelt under kommunalsjef for barn, familie og inkludering, kommunalsjef for barnehage og kommunalsjef for skole.

Nøkkeltall: