Ressurspersoner

STANDARD FOR RESSURSPERSONENS ROLLE

Hensikten med ressurspersoner er å støtte skolens ledelse i å implementere forventningsbrevet fra direktøren til rektorene. Ressurspersoner får en særskilt kompetanse gjennom deltagelse i lærende nettverk og på kurs, og er dermed en viktig ressurs for utviklingsarbeidet på skolen.

Antall ressurspersoner vil variere ut fra skolestørrelse og satsingsområde, og det forventes at ressurspersoner møter på skoleeiers kommunale lærende nettverk, samlinger og kurs. En ansatt kan være ressursperson innenfor et eller flere satsningsområder. Ressurspersonene får et særlig ansvar for å være faglig oppdatert, prøve ut ny praksis i egen undervisning og bistå med kompetanseutvikling til resten av personalgruppen.

Skoleeier i Asker kommune:

 • legger til rette for kommunale lærende nettverk, samlinger og kurs
 • støtter skolene i sitt arbeid med utviklingen av en lærende organisasjon

Skoleledelsen i Askerskolen:

 • har et særlig ansvar for å formidle tydelige forventninger til skolens personale knyttet til de ulike satsningene for Askerskolen.
 • leder lærernes utvikling, og veileder og korrigerer praksis på en hensiktsmessig måte
 • motiverer og rekrutterer gode ressurspersoner
 • legger til rette for at ressurspersonene bidrar i utviklingsarbeidet på skolen
 • legger til rette for ressurspersoners deltagelse på lærende nettverk, samlinger og kurs
 • Sammen med ressurspersonene;
 • motiverer og involverer personalet i utviklingsarbeidet
 • legger til rette for utprøving og pilotering
 • følger opp praksisendring og fagfornyelse

Ressurspersoner i Askerskolen:

 • deltar på lærende nettverk, samlinger og kurs
 • modellerer og piloterer praksisendring
 • sammen med ledelsen, planlegger og bidrar til utvikling og kompetanseheving i hele personalet