Om planen

Denne kompetanseplanen for skoleåret 2018/2019 svarer ut behovet for kompetanseutvikling i Askerskolen for å nå fastsatte mål. Kunnskapssenteret har ansvar for å organisere og tilrettelegge for tilbudet i planen.

Det er rektorenes ansvar å sikre at sine ansatte har nødvendig kompetanse for å tilrettelegge undervisning av høy kvalitet i tråd med læreplanen og lokale satsninger. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at sine ansatte får delta på nødvendig kompetanseutvikling. Det er viktig sikre at lærere som deltar på kompetanseutvikling utenfor skolen får spredt dette på egen skole.

For nettverkssamlinger forventes det at man deltar på alle samlingene og gjennomfører oppgaver mellom samlingene.

Mye av tilbudet er rettet mot skolenes ressurspersoner. De har et særlig ansvar for å være faglig oppdatert, prøve ut ny praksis i egen undervisning og bistå med kompetanseutvikling til resten av personalgruppen. Ressurspersoner får en særskilt kompetanse gjennom deltagelse i lærende nettverk og på kurs, og er dermed en viktig ressurs for utviklingsarbeidet på skolen. Les standard for ressurspersonenes rolle her.

Kompetansetilbudene er organisert hovedsaklig i lærende nettverk, men det er også kursrekker og noen få enkelt kurs. Les mer om hvorfor tilbudet er organisert som lærende nettverk her.