Forventningsbrev

FORVENTNINGER TIL SKOLENE 2018/2019

Innledning

Dette skrivet angir faglige føringer til skolene, i tillegg til det som er gitt i rådmannens årlige oppdragsbrev til alle virksomheter. Det angir forventninger til virksomhetene og vil være gjenstand for dialog og rapportering i løpet av skoleåret. Skrivet vil kunne bli justert underveis i året og blir revidert minst én gang per år. Som grunnlag for alt arbeid i skolene er opplæringsloven med forskrifter, inkl ny overordnet del, Kunnskapsløftet, strategiplanen og andre grunnlagsdokumenter. Forventningsbrevet er en del av realiseringen av dette.

Askerskolen skal i perioden 2016-2021 satse særlig på realfag, digital læring og tidlig innsats i undervisningen, samt videreutvikling av SFO-tilbudet. I tillegg må også skolene forberede seg på den kommende læreplanfornyelsen. Praksis i henhold til prinsipper for vurdering for læring, klasseledelse og trygt og godt læringsmiljø er forutsetninger for å lykkes i arbeidet.

Tidlig innsats og leseopplæring

Tidlig innsats kan forstås ut i fra to perspektiver. Det kan både handle om å styrke det universelle og allmennpedagogiske tilbudet ved tilrettelegging av et godt læringsmiljø for alle elever, og som tidlig intervenering dersom elever har utfordringer på enkelte områder. Begge perspektiver er like viktige for å sikre elever en god progresjon i utviklingen.Direktøren forventer at:

 • barneskolene særlig prioriterer kvalitet i lese- og skriveopplæringen i begynneropplæringen
 • barneskolene tilbyr elever på 1.-4.trinn som blir hengende etter i lesing, skriving og regning intensiv opplæring når det er hensiktsmessig
 • skolene har system for å følge opp de faglige kartleggingene/resultatene for elever med og uten spesialundervisning
 • skolen legger til rette for godt samarbeid på tvers av profesjoner til beste for eleven
 • skolene utvikler en praksis der målene i IOP blir jevnlig evaluert

Læringsmiljø

Alle skoler har et systematisk og helhetlig arbeid for et trygt og godt læringsmiljø med fokus på nulltoleranse for krenkelser og mobbing. Program og arbeidsmåter skal være forskningsbasert. Standarden for godt samarbeid og god dialog mellom hjem og skole inngår i dette arbeidet. Direktøren forventer at:

 • skolen arbeider systematisk og skoleomfattende med læringsmiljø på bakgrunn av prosess for Trygt og godt skolemiljø
 • skoleledelsen sikrer nødvendig kompetanse om læringsmiljø og aktivitetsplikt i personalet
 • skoleledelsen legger til rette for å innføre ny temaplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø med tilhørende veileder (ferdig høst 2018)
 • ungdomsskolerektorene bidrar til samarbeid med Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU), i utprøving og videreutvikling av PALS-prinsipper for et godt læringsmiljø på ungdomstrinnet.

Digital læring i askerskolen

Direktøren forventer at alle skoler har god kunnskap om de ulike fasene i prosjektet Digital læring i askerskolen, og konkretiserer dette i virksomhetens skoleutviklingsplan.

Det forventes at skoleledelsen leder og legger til rette for lærernes læring gjennom skolens ressursgruppe, arbeid i team og fellestid i forhold til gjeldende fase i prosjektet. Ressursgruppen skal veilede og trene alle lærere på skolen i kjernekomponentene innenfor gjeldende fokusområde i IKT-plan, og kontinuerlig gjennomføre aktiviteter for å øke den digitale fagmetodikken i alle fag og på alle trinn. Dette innebærer at:

 • rektor eier utviklingsprosjektet på sin skole og legger til rette for at prosjektet operasjonaliseres i alle klasserom
 • det legges til rette for at lærere som ønsker å jobbe innovativt med teknologi, får mulighet til dette
 • alle lærere er i kontinuerlig utvikling i forhold til sin egen digitale undervisningsmetodikk knyttet til kjernekomponentene i digital kompetanse og kompetansemål i de ulike fagene
 • skolen etablerer en felles forståelse og praksis rundt klasseledelse i teknologitette klasserom

Realfag

Som en støtte til utviklingsarbeidet på den enkelte skole, tilbyr skoleeier realfaglige nettverk og samarbeidsprosjekter med eksterne aktører i nærmiljøet. Målet med nettverkene er å gi ressurspersonene forskningsbasert kompetanseutvikling, slik at de kan være gode støttespillere i det lokale utviklingsarbeidet på den enkelte skole. Dette innebærer at:

 • skolen legger til rette for at arbeidet med realfagene sees i sammenheng med fagfornyelsen
 • skolen definerer lokale mål, tiltak og organisering av realfagsatsingen i virksomhetens utviklingsplan
 • skolen tilrettelegger for at lærere får delta på relevante nettverk, kurs og konferanser i regi av realfagsatsingen
 • skolen deltar med en fra skoleledelsen på de to første nettverkssamlingene for Realfagsløyper (høsten 2018)
 • skolen bruker resultater fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver på en hensiktsmessig måte i arbeidet med tilpasset opplæring

SFO

Kvalitet i SFO er et satsningsområde i askerskolen og skal bidra til en helhetlig god skoledag. Rektor har en viktig rolle for å sikre denne kvaliteten i tett samarbeid med SFO-leder. Direktøren forventer at:

 • skolen viderefører satsningsområdene Kultur-SFO og Idretts- og Frilufts-SFO gjennom sin lokale plan
 • skolen innfører Idretts-lek som et SFO-tilbud på 1. og 2. trinn
 • skolens ledelse prioriterer kompetanseutvikling for SFO-ansatte/assistenter gjennom nettverk, fellessamlinger og aktivitetslederkurs

Planverk, organisering og prinsipper for opplæringen

Direktøren forventer at skolen:

 • utarbeider en lokal skoleutviklingsplan med utviklingsmål for hvert område
 • bruker prinsippene for vurdering for læring, klasseledelse, godt læringsmiljø og god dialog mellom hjem og skole, og integrerer dette arbeidet i skoleutviklingsplanen
 • organiserer utviklingsarbeidet gjennom ressurslærere som får et særlig ansvar
 • følger standarden for overgang barnehage - skole/SFO, har rutiner og legger til rette for gode overganger; barneskole - ungdomsskole og ungdomsskole - videregående skole

Profesjonsfellesskap på skolene

Det er lærere, skoleledere og skoleeiere som har hovedansvaret for å utvikle kvaliteten i skolen. For å lykkes i kvalitetsarbeidet må skolene dele kunnskap og erfaringer innad på egen skole og på tvers av skoler. Direktøren forventer at skolens ledelse etablerer et godt fungerende profesjonsfellesskap som kjennetegnes av at:

 • alle føler et felles ansvar for alle elevenes læring
 • skolen er opptatt av å dokumentere læringsresultater
 • de ansatte arbeider sammen for å utvikle en felles forståelse av hvordan praksis i klasserommet kan forbedres
 • pedagogiske strategier planlegges i fellesskap, og at erfaringer og effekter av undervisningen som gis deles og evalueres

Fagfornyelsen og DKU (desentralisert kompetanseutvikling)

Høsten 2018 starter samarbeidet med UH-sektoren som skal bidra til å forberede skolene for fagfornyelsen. Det vil legges til rette for en rekke aktiviteter der både skoleledelsen og lærerne blir involvert. Direktøren forventer at:

 • skoleledelsen sørger for at skolen deltar på de foredrag, samlinger og nettverk som arrangeres
 • skoleledelsen arbeider med overordnet del av læreplanen og utkast til fagplaner i eget personale
 • skoleledelsen legger til rette for at skolen i samråd med UH-sektoren prøver ut undervisningsformer som ivaretar intensjonene i de nye fagplanene
 • skoleledelsen bidrar til at UH-sektoren kan få benytte askerskolen som forskningsarena

Nye Asker kommune

Arbeidet med å bygge en ny kommune beveger seg over i en ny fase der et viktig tema vil være å bygge felles kultur. Felles kompetanseutvikling vil være en av flere måter å arbeide med dette på. Direktøren forventer at:

  • skoleledelsen deltar i nettverk på tvers av kommunegrensene i arbeidet med DKU, og bidrar til å utvikle felles aktiviteter mellom lærere og elever på tvers av kommunene
  • skoleledelsen sørger for en intern organisering som gjør det mulig å delta både på DKU og felles lederutviklingsprogram i nye Asker


Asker, 21. juni 2018,

Kai Erik Lund