FØRSTEKLASSE:

På sporet

På sporet

Målgruppe: Lærere som skal ha ansvar for intensiv opplæring i lesekurs med metoden På sporet, samt førsteklasselærere

Tema: Begynneropplæring, opplegg for elever som ikke har forventet progresjon i leseutviklingen.


I På sporet får elever i førsteklasse som antas å være i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker delta i et intensivt treningsopplegg 4 timer i uka i 25 uker, mens resten av klassen har stasjonsundervisning knyttet til lesing og skriving. Undervisningen gis av en lærer i grupper på 3–7 elever. Etter at treningsperioden er slutt, vil gruppene som har fått treningsopplegget bli sammenlignet med kontrollgrupper som har fått ordinær leseundervisning.


Intensjon med arbeidet

  • Redusere andelen elever som utvikler lesevansker


Dette innebærer at På sporet lærere:

  • Deltar på opplæring i På Sporet og gjennomfører dette på egen skole
  • Tar i bruk digitalt verktøy til å på et tidlig tidspunkt identifisere elever som risikerer å utvikle lesevansker
  • Gjennomfører intensive tiltak etter På Sporet opplegget på identifiserte elever
  • Sprer kunnskapen om På sporte i eget kollegiet


Tid:

Kursdag 1: 13.6. kl 8.30- 15.30. Kurs for lærere på 1.trinn skoleåret 2018/2019 og På sporet lærere v/Lesesenteret

Sted: Multisalen, Kulturhuset.

Tema: Begynneropplæring, samt innføring i kartleggingsapp som skal benyttes ved skolestart


Høst 2018:

Kursdag 2: torsdag 9.10. kl. 14 - 16 STED: Malmskriverveien 4 i Sandvika (7 min å gå fra Sandvika terminal)

Nettbrett deles ut på denne samlingen. Viktig at alle skolene har med seg samtykkeskjemaer. Denne samlingen er for alle skolene, - også kontrollskoler. Målgruppe: På sporet lærere som skal gjennomføre At Risk kartleggingen.


Kursdag 3: fredag 26.10. kl 9 - 15, STED: Malmskriverveien 4 i Sandvika (7 min å gå fra Sandvika terminal). Dere får utdelt På Sporet manualen. Denne samlingen er for lærere som skal gjennomføre På Sporet opplegget dette skoleåret. (Kurs for kontrollskoler settes opp senere). Alle må ha med seg ladet Chromebook og ha lastet ned appen GraphoGame. ALL KARTLEGGING MÅ VÆRE FERDIG INNEN FREDAG 26.11.


VIKTIG INFORMASJON: BOKKASSER DELES UT PÅ KUNNSKAPSSENTERET TIL ALLE SKOLER SOM SKAL GJENNOMFØRE INTERVENERING DETTE SKOLEÅRET; TIRSDAG 30.10. MELLOM KL12.00 - 15.00. IPADENE DERE HAR LÅNT TIL KARTLEGGING LEVERES DA SAMTIDIG.

BOKKASSER TIL KONTROLLSKOLER ER OGSÅ LAGET KLARE. DISSE DELES UT VED OPPSTART AV NYTT SKOLEÅR. Kontrollskoler leverer iPad til Elisabeth eller på oppsatt tid på Kunnskapssenteret.Påmelding: Skolens utvalgte På Sporet lærer meldes på av rektor til kursansvarlig, samt påmelding for alle førsteklasselærere og delaktige i Obisoft.

Kontaktperson: elisabeth.augdahl@asker.kommune.no