FØRSTEKLASSE:

På sporet

På sporet

Målgruppe: Lærere som skal ha ansvar for intensiv opplæring i lesekurs med metoden På sporet, samt førsteklasselærere

Tema: Begynneropplæring, opplegg for elever som ikke har forventet progresjon i leseutviklingen.


I På sporet får elever i førsteklasse som antas å være i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker delta i et intensivt treningsopplegg 4 timer i uka i 25 uker, mens resten av klassen har stasjonsundervisning knyttet til lesing og skriving. Undervisningen gis av en lærer i grupper på 3–7 elever. Etter at treningsperioden er slutt, vil gruppene som har fått treningsopplegget bli sammenlignet med kontrollgrupper som har fått ordinær leseundervisning.


Intensjon med arbeidet

  • Redusere andelen elever som utvikler lesevansker


Dette innebærer at På sporet lærere:

  • Deltar på opplæring i På Sporet og gjennomfører dette på egen skole
  • Tar i bruk digitalt verktøy til å på et tidlig tidspunkt identifisere elever som risikerer å utvikle lesevansker
  • Gjennomfører intensive tiltak etter På Sporet opplegget på identifiserte elever
  • Sprer kunnskapen om På sporte i eget kollegiet


Tid:

Kursdag 1: 13.6. kl 8.30- 15.30. Kurs for lærere på 1.trinn skoleåret 2018/2019 og På sporet lærere v/Lesesenteret

Sted: Multisalen, Kulturhuset.

Tema: Begynneropplæring, samt innføring i kartleggingsapp som skal benyttes ved skolestart


Høst 2018:

Kursdag 2: torsdag 9.10. kl. 14 - 16 STED: Malmskriverveien 4 i Sandvika (7 min å gå fra Sandvika terminal)

Nettbrett deles ut på denne samlingen. Viktig at alle skolene har med seg samtykkeskjemaer. Denne samlingen er for alle skolene, - også kontrollskoler. Målgruppe: På sporet lærere som skal gjennomføre At Risk kartleggingen.


Kursdag 3: fredag 26.10. kl 9 - 15, STED: KUNNSKAPSSENTRET I BÆRUM (OBS IKKE I ASKER), Dere får utdelt På Sporet manualen. Denne samlingen er for lærere som skal gjennomføre På Sporet opplegget dette skoleåret. (Kurs for kontrollskoler settes opp senere)


Påmelding: Skolens utvalgte På Sporet lærer meldes på av rektor til kursansvarlig, samt påmelding for alle førsteklasselærere og delaktige i Obisoft.

Kontaktperson: elisabeth.augdahl@asker.kommune.no