Tidlig innsats

Tidlig innsats

Tidlig innsats er mer virkningsfullt enn å prøve å kompensere for forskjeller senere i utdanningsløpet.

Tidlig innsats kan forstås ut fra to perspektiver. Det handler om å styrke det universelle/allmennpedagogiske for å sikre en god og tilrettelagt opplæring for alle barn, samt tidlig intervenering dersom barnet skulle få utfordringer.

Direktøren forventer at:

  • barneskolene særlig prioriterer kvalitet i lese- og skriveopplæringen i begynneropplæringen
  • barneskolene tilbyr elever på 1.-4.trinn som blir hengende etter i lesing, skriving og regning intensiv opplæring når det er hensiktsmessig
  • skolene har system for å følge opp de faglige kartleggingene/resultatene for elever med og uten spesialundervisning
  • skolen legger til rette for godt samarbeid på tvers av profesjoner til beste for eleven
  • skolene utvikler en praksis der målene i IOP blir jevnlig evaluert