Lærende ledernettverk

Lærende nettverk for skoleledergrupper i Asker

I 2017 innførte Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. Statlige midler skal i større grad enn tidligere kanaliseres til kommunene, som selv definerer, prioriterer og gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling i samarbeid med universiteter og høgskoler. Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene kan nå de nasjonale sektormålene for grunnopplæringen:

 • Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 • Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
 • Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring

Asker kommune har bedt Høgskolen i Innlandet å lede 3 nettverk for skoleledergrupper i Asker. Målet med nettverkene er å videreutvikle ledergruppenes kapasitet i arbeidet med forbedring av skolens praksis og profesjonsfellesskap. Det er ett nettverk for ungdomsskole og to nettverk for barneskole.


Samlingene består av erfaringsdeling, kunnskapsøkter og skolevis planlegging. Mellom samlingene gjennomfører ledergruppene relevante aktiviteter på egen skole. Mellomarbeidet skal tilpasses skolens eksisterende forbedringsarbeid (det er ikke slik at skolen skal tilpasse seg nettverket). I nettverket vil vi legge vekt på spørsmål som:

 • Hva er de viktigste resultatene av skolens virksomhet, og hvordan følger vi med på elevenes og skolens progresjonen? Resultatkvaliteten aktualiseres med ny overordnet del og etter hvert andre deler av fagfornyelsen.
 • Hva kjennetegner god undervisningspraksis, og hvordan kan vi undersøke praksisens kvalitet og utvikling? Prosesskvaliteten aktualiseres med kunnskap om undervisning og læring, blant annet om dybdelæring, motivasjon og lærende tankesett. Hvordan kan læring forsterkes av teknologirike læringsmiljøer?
 • Hvordan kan vi som ledere stimulere og forplikte profesjonsfellesskapene slik at de stadig blir mer lærende, bærekraftige og profesjonelle? Utvikling av kulturkvalitet aktualiseres med gjeldende nasjonale føringer, begrunnes i internasjonal forskning om samarbeidskulturer og kapasitetsbygging, og eksemplifiseres i møte med kommunale satsninger knyttet til digital læring, realfag, tidlig innsats og leseopplæring.

Program andre samling

Ledernettverk november 2018

Dere har siden første samling arbeidet med et selvvalgt element for utvikling av samarbeidskultur (vekstkultur, lærende ledelse, kapasitetsbygging eller samarbeid)


Program

 • 08.30 – 09.15: Deling av mellomarbeid på tvers av skoler

o Hva valgte vi som satsningsområde og hvorfor?

o Hvordan er det lagt til rette for sporing av utvikling?

o Hva ble resultatet av utprøvingen? Hva er vi fornøyd med? Hva kan vi gjøre bedre?

 • 09.15 – 10.00: Progresjon, dybdelæring og baklengs planlegging
 • 10.15 – 11.15: Å målrette innsatsen
 • 11.15 – 11.45: Lunsj
 • 11.45 – 12.45: Forberedelse til neste mellomarbeid i skolegrupper og på tvers
 • 12.45 – 13.00: Avslutning


Forberedelse til samling

- Vær klar for deling av mellomarbeid på tvers av skoler

- Les side 38-45 og studer figuren på side 68 i Koherens i Skoleutvikling (Fullan&Quinn)

Grupper og tider for samlinger:

Gruppe 1: Ungdomsskolene: Borgen, Hovedgården, Solvang, Torstad, Landøya, Risenga, Vollen, Sætre, Tofte, Den alternative skolen, Voksenopplæringen.

06.09.2018, kl. 8.30 - 13.00, Festsalen Kulturhuset

01.11.2018, kl. 8.30 - 13.00, Kunnskapssenteret

20.03.2109 kl. 8.30 - 13.00;


Gruppe 2: Barneskolene: Arnestad, Blakstad, Drengsrud, Heggedal, Hagaløkka, Rønningen, Vardåsen, Sætre, Folkestad

11.10.2018, kl. 8.30 - 13.00, Scandic Hotell; Asker

15.11.2018, kl. 8.30 - 13.00,

19.03.2019 kl. 8.30- 13.00, Festsalen


Gruppe 3: Barneskolene: Billingstad, Bondi, Mellom-Nes, Hofstad, Hvalstad, Jansløkka, Nesøya, Solberg, Vettre, Tofte

12.10.2018, kl. 8.30 - 13.00, Kunnskapssenteret

16.11.2018, kl. 8.30 - 13.00, Festsalen

18.03.2018 8.30 - 13.00, Festsalen


Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: elisabeth.augdahl@asker.kommune.no