Lærende ledernettverk

Lærende nettverk for skoleledergrupper i Asker

I 2017 innførte Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. Statlige midler skal i større grad enn tidligere kanaliseres til kommunene, som selv definerer, prioriterer og gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling i samarbeid med universiteter og høgskoler. Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene kan nå de nasjonale sektormålene for grunnopplæringen:

 • Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 • Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
 • Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring

Asker kommune har bedt Høgskolen i Innlandet å lede 3 nettverk for skoleledergrupper i Asker. Målet med nettverkene er å videreutvikle ledergruppenes kapasitet i arbeidet med forbedring av skolens praksis og profesjonsfellesskap. Det er ett nettverk for ungdomsskole og to nettverk for barneskole.


Samlingene består av erfaringsdeling, kunnskapsøkter og skolevis planlegging. Mellom samlingene gjennomfører ledergruppene relevante aktiviteter på egen skole. Mellomarbeidet skal tilpasses skolens eksisterende forbedringsarbeid (det er ikke slik at skolen skal tilpasse seg nettverket). I nettverket vil vi legge vekt på spørsmål som:

 • Hva er de viktigste resultatene av skolens virksomhet, og hvordan følger vi med på elevenes og skolens progresjonen? Resultatkvaliteten aktualiseres med ny overordnet del og etter hvert andre deler av fagfornyelsen.
 • Hva kjennetegner god undervisningspraksis, og hvordan kan vi undersøke praksisens kvalitet og utvikling? Prosesskvaliteten aktualiseres med kunnskap om undervisning og læring, blant annet om dybdelæring, motivasjon og lærende tankesett. Hvordan kan læring forsterkes av teknologirike læringsmiljøer?
 • Hvordan kan vi som ledere stimulere og forplikte profesjonsfellesskapene slik at de stadig blir mer lærende, bærekraftige og profesjonelle? Utvikling av kulturkvalitet aktualiseres med gjeldende nasjonale føringer, begrunnes i internasjonal forskning om samarbeidskulturer og kapasitetsbygging, og eksemplifiseres i møte med kommunale satsninger knyttet til digital læring, realfag, tidlig innsats og leseopplæring.

Program tredje samling

Ledernettverk mars 2019 (18., 19. og 20. mars)

Program

 • 08:30 - 08:45 Velkommen – Intensjon for dagen –

o Hvordan legger vi til rette for indre ansvarlighet og læringsorientert målkultur på skolen vår?

 • 08:45 - 09:45 Erfaringsdeling – På tvers av skoler
 • 10:00 – 11:15 Å skape en ansvarskultur – Hvordan kan vi som ledere bevisst benytte oss av ansvarlighet som en komponent i vår skoleutvikling?
 • 11.15 – 11.45: Lunsj
 • 11:45 – 12:30 Motivasjon – Hvordan kan kunnskap om motivasjonsteori hjelpe oss i å utvikle en læringsorientert målkultur ved skolen vår
 • 12:30 – 12:50 Forberedelse til neste praksisperiode/mellomarbeid? Skolevis
 • 12:50 – 13:00 Oppsummering og avslutning

Forberedelse til samling

- Vær klar for deling av mellomarbeid på tvers av skoler

Mellomarbeid fra forrige samling (november 2018):

Registrering av progresjon/utvikling

Gjennomfør miniintervju med 5-15 elever rett før neste samling

•I hvilke situasjoner trenger du det du lærte i forrige time?

• Hva skal du mestre i dette faget på slutten av 10. trinn?

• Hvordan mestrer du dette i dag?

Gjennomfør miniintervju med 4-12 lærere rett før neste samling

• I hvilke situasjoner i livet trenger elevene det de lærte i forrige time?

• Hva skal elevene mestre i dette faget på slutten av 10. trinn?

• Hvordan mestrer elevene dine dette i dag?

Grupper og tider for samlinger:

Gruppe 1: Ungdomsskolene: Borgen, Hovedgården, Solvang, Torstad, Landøya, Risenga, Vollen, Sætre, Tofte, Den alternative skolen, Voksenopplæringen.

06.09.2018, kl. 8.30 - 13.00, Festsalen Kulturhuset

01.11.2018, kl. 8.30 - 13.00, Kunnskapssenteret

20.03.2109 kl. 8.30 - 13.00; Kulturhuset 4. etg.


Gruppe 2: Barneskolene: Arnestad, Blakstad, Drengsrud, Heggedal, Hagaløkka, Rønningen, Vardåsen, Sætre, Folkestad

11.10.2018, kl. 8.30 - 13.00, Scandic Hotell; Asker

15.11.2018, kl. 8.30 - 13.00, Quality Hotel Leangkollen

19.03.2019 kl. 8.30- 13.00, Festsalen


Gruppe 3: Barneskolene: Billingstad, Bondi, Mellom-Nes, Hofstad, Hvalstad, Jansløkka, Nesøya, Solberg, Vettre, Tofte

12.10.2018, kl. 8.30 - 13.00, Kunnskapssenteret

16.11.2018, kl. 8.30 - 13.00, Festsalen

18.03.2018 8.30 - 13.00, Festsalen


Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Jo-Rasmus.Holt.Zachariassen@asker.kommune.no