Læringsmiljø

Opplæringslovas § 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø slår fast at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Direktøren understreker i forventningsbrevet at alle skoler skal ha et systematisk og helhetlig arbeid for et trygt og godt læringsmiljø med fokus på nulltoleranse for krenkelser og mobbing. Program og arbeidsmåter skal være forskningsbasert. Standarden for godt samarbeid og god dialog mellom hjem og skole inngår i dette arbeidet.

Kompetansetilbudet innenfor læringsmiljø i Askerskolen vil for skoleåret 2018/19 bestå av følgende tilbud:

(Trykk på linken her eller finn hver side i "rullegardinen"  i menyen til venstre).
  1. PALS: Nettverk Modul1, Nettverk Modul2 og nyansattkurs
  2. Workshop for ledere og ressurspersoner i forhold trygt og godt læringsmiljø (lovverk, praksis osv.)
  3. Workshops i Klassetrivsel.no for lærere og ledere
  4. Kurs i skadeavverging for lærere
  5. Ungdomstrinn: Prinsipper for godt læringsmiljø

Kurs som kan bestilles:

(For personalet på den enkelte skole etter egen avtale)
  1. Trygt og godt læringsmiljø
  2. Mobbing
  3. Klasse- og læringsledelse